Study, 28. Nov.
Study, 28. Nov.
2006
Pastel on paper
41,8 x 29,5cm
Study, 14. Dez.
Study, 14. Dez.
2006
Pastel on paper
48,1 x 29,5cm
Study, 3. Sept.
Study, 3. Sept.
2006
Pastel on paper
41,8 x 29,5cm
Study, 6. Okt.
Study, 6. Okt.
2006
Pastel on paper
41,8 x 29,5cm
Study, 23. Oct.
Study, 23. Oct.
2006
Ballpoint pen blue on paper
30,0 x 30,0cm
Study, 25. Aug.
Study, 25. Aug.
2006
Ballpoint pen blue on paper
30,0 x 30,0cm
Study, 26. Nov.
Study, 26. Nov.
2006
Ballpoint pen blue on paper
30,0 x 30,0cm
Study, 17. Dec.
Study, 17. Dec.
2006
Ballpoint pen blue on paper
30,0 x 30,0cm
Study Feb. 23rd.
Study Feb. 23rd.
2011
Mixed media on paper
39,7 x 29,6cm
Study, Mar. 17th
Study, Mar. 17th
2011
Mixed media on paper
39,8 x 29,6cm
Notes 23
Notes 23
2013
Ballpoint pen on paper
29,5 x 41,8cm
Notes 17
Notes 17
2013
Ballpoint pen on paper
41,8 x 29,5cm
Notes 47
Notes 47
2014
Ballpoint pen on paper
41,8 x 29,5cm
Notes 41
Notes 41
2014
Ballpoint pen on paper
41,8 x 29,5cm
Notes 27
Notes 27
2015
Ballpoint pen on paper
29,5 x 41,8cm
Notes 33
Notes 33
2015
Ballpoint pen on paper
41,8 x 29,5cm